Přístup ke zdraví v evropských zemích podle Thordise Bergera

Nový evropský sociální výzkum zveřejněný v říjnu 2016 porovnává postoje ke zdraví napříč 21 evropskými státy. Autoři zjistili, že samotná propagace zdravého životního stylu není dostačující strategií pro snižování zdravotních problémů.

Zdravý životní styl by měl být podporován prostřednictvím jednotlivých politik přerozdělování příjmů a mělo by dojít ke zlepšování pracovních podmínek, zejména z hlediska fyzického stavu.

Deprese a bolesti hlavy

Nejzřetelnějším zjištěním je, že jsou po celé Evropě ženy mnohem častěji než muži náchylnější k příznakům depresí a bolestí hlavy. Ve všech 21 evropských státech bylo hlášeno více příznaků deprese mezi ženami, než mezi muži. Některé země vykazují obrovské rozdíly. Největší rozdíly nacházíme v Portugalsku (30,9 % žen, 15,8 % mužů), Polsku (25,3 % žen ve srovnání s 11,3 % mužů), Španělsku (24,7 % žen ve srovnání s 12,8 % mužů) a v Německu (20,2 % žen, 9 % mužů).

Kouření

Při současném tempu kouření existuje významný rozdíl mezi procentem kouřících žen a mužů. Mezi 13ti státy, kde se nejvíce kouří, jsou kuřáky zejména muži. Nejvíce se kouří v Litvě (až 48,8 %) a v Maďarsku (41,3%).
Ve zprávě je uvedeno, že nejmenší procento kuřáků (mužů) se nachází v severní Evropě, Velké Británii a Irsku, podstatně vyšší procento kuřáků mužů se nachází pak ve střední a východní Evropě.
Při porovnávání pohlaví kuřáků má nejmenší počet kuřáků (žen i mužů) Švédsko, kde kouří méně než 15 % obyvatel.

Více jak 20 cigaret denně, což je mezi současnými kuřáky běžný průměr, vykouří v Rakousku, Polsku a Izraeli.

Nadváha

Muži jsou také mnohem častěji než ženy náchylnější k nadváze. Bylo tak uvedeno u všech 21 zkoumaných zemí po celé Evropě. Nejvyšší úrovně obezity dosahuje Česká republika s 67,4%, Maďarsko s 63,8 % a Slovinsko s 61,2 %. Nejnižší procento lidí, kteří přemýšlí sami o sobě jako o jedincích s nadváhou či obezitou, je mezi ženami zejména ve Švýcarsku (29,9 %), Dánsku a Rakousku (obě země 38,9 %).

Tělesné cvičení

Portugalsko bylo ohodnoceno na posledním místě v seznamu 21 států, bavíme-li se o tělesném cvičení. Pouze 13 procent mužů v Portugalsku a jen něco málo přes 11 procent žen v Portugalsku pravidelně cvičí. 
Na opačném konci škály jsou Finsko, Norsko, Švédsko a Irsko, jejichž mužská i ženská populace obsazuje vrchní příčky grafů zabývajících se hodnocením tělesného cvičení.

Alkohol

Podíváme-li se na množství spotřebovaného alkoholu ve 21 testovaných zemích, muži jsou až 2x většími konzumenty než ženy. Spotřeba alkoholu o víkendu je téměř 2x vyšší, než je spotřeba všednodenní. Počet jednotek konzumovaného alkoholu se zdá být zvláště vysoký v Irsku, zatímco nejnižší spotřeba alkoholu je mapována v Izraeli a střední a východní Evropě (zejména u žen).

Autoři docházejí k závěru, že výsledky, které poskytují akademici a tvůrci politik jsou obsáhlé, osvětlují rozdíly a objasňují důvody k nim vedoucí. Doufají, že tyto nové poznatky povedou k větší spolupráci mezi sociálními vědami a vědami zabývajícími se zdravím.

Pro větší množství informací, neváhejte navštívit: http://www.europeansocialsurvey.org/

Kategorie Tagy